Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:


2 funkčných miest docent:


1) pre študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby
2) pre študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Kvalifikačné predpoklady:
– vedecko-pedagogická hodnosť docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
– vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie požiadavky:
– vedecko-pedagogická charakteristika,
– pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore min. 10 rokov,
– aktívna znalosť dvoch svetových jazykov.

Termín nástupu:
dohodou.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD./DrSc. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.


prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
dekan

Zverejnenie výberového konania pdf