Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

„funkcie vedúceho katedry matematiky a deskriptívnej geometrie“

 Kvalifikačné predpoklady:         

- VŠ vzdelanie 3. stupňa alebo vedecko-pedagogický titul profesor, docent v odbore Aplikovaná matematika alebo v príbuznom odbore,
- 10 rokov praxe v odbore, z toho 5 rokov čiastočná pedagogická prax,
- aktívna znalosť svetového jazyka.

Ďalšie požiadavky:        

- zoznam vedeckých a odborných prác,
- spracovaná koncepcia rozvoja katedry.

 

„funkcie vedúceho katedry materiálového inžinierstva“

 Kvalifikačné predpoklady:         

- VŠ vzdelanie 3. stupňa alebo vedecko-pedagogický titul profesor, docent v odbore Stavebníctvo alebo v príbuznom odbore,
- 10 rokov praxe v odbore, z toho 5 rokov čiastočná pedagogická prax,
- aktívna znalosť svetového jazyka.

 Ďalšie požiadavky:        

- zoznam vedeckých a odborných prác,
- spracovaná koncepcia rozvoja katedry.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

 

S pozdravom

                                                                                                                                   prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
                                                                                                                                                     d e k a n

Výberové konanie na obsadenie vedúcich katedier Výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest vedúcich katedier