Prejsť na obsah
Dianie na SvF

           

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

2  miest vysokoškolských učiteľov -  odborných asistentov pre študijný odbor 5.1.1  architektúra a urbanizmus na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU :

 

Kvalifikačné predpoklady :
- absolvent  fakulty architektúra,
- vedecká hodnosť PhD. v študijnom odbore architektúra alebo v príbuznom študijnom odbore,
- pedagogická prax,
- projekčná prax v odbore,
- aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

Termín nástupu : 15. 2. 2013.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

                                                                                                                                                                    prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
                                                                                                     d e k a n

Výberové konanie výberové konanie