Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, ukončený študijný program Vodné stavby a vodné hospodárstvo alebo Krajinárstvo.,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD

Ďalšie požiadavky:

  • vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore,
  • primeraná publikačná činnosť,
  • zameranie na oblasť 3D modelovania alebo oblasť odpadového hospodárstva,
  • pedagogická prax 5 rokov vo výučbe v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd alebo odpadového hospodárstva,
  • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (absolvovanie študijného pobytu na zahraničnej univerzite je vítané).

Termín nástupu: podľa dohody

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1 127,00 Eur.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan