Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre geodézie SVF STU pre študijný odbor geodézia a kartografia:

Kvalifikačné predpoklady :

  • VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore geodézia a kartografia,
  • vedomosti v oblasti matematicko-štatistických analýz meraných údajov a ich spracovanie,
  • publikačná činnosť v danej oblasti,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu: 1.4.2011.

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre mapovania a pozemkových úprav SVF STU pre študijný odbor geodézia a kartografia :

Kvalifikačné predpoklady :

  • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore geodézia a kartografia,
  • ovládanie špeciálnych softvérových produktov z oblasti topografie a kartografie,
  • znalosť svetového jazyka,
  • prednosť majú uchádzači s titulom PhD. alebo odovzdanou dizertačnou prácou.

Termín nástupu: 1.4.2011.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.