Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru architektúry SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent/ka SvF odbor Pozemné stavby a architektúra alebo absolvent/ka Fakulty architektúry,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

- prax min. 5 rokov,
- dokladovať umeleckú a vedeckú publikačnú činnosť v odbore a pedagogickú činnosť,
- zabezpečiť výučbu dejín architektúry, obnovu pamiatok, ateliérové tvorby a vedenie záverečných prác,  
- aktívna znalosť anglického jazyka. 

 

Termín nástupu:  september-október 2017

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.