Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF:

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Vodné stavby a vodné hospodárstvo, Krajinárstvo
  • vedecký titul v študijnom odbore Vodohospodárske inžinierstvo.

Ďalšie požiadavky:

  • vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore,
  • zameranie na oblasť 3D modelovania alebo oblasť odpadového hospodárstva,
  • prednosť majú uchádzači s publikáciami evidovanými v databázach WOS, SCOPUS,
  • pedagogická prax 4 roky vo výučbe v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd alebo odpadového hospodárstva,
  • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (absolvovanie študijného pobytu na zahraničnej univerzite je vítané).

Platové podmienky:
Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 820,- Eur.

Termín nástupu: 1.10.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.