Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

2 miest vysokoškolských učiteľov -  odborných asistentov pre študijný odbor geodézia a kartografia

na Katedre geodézie SvF STU.

1) na predmety „Geodézia, Geodézia v stavebníctve a Inžinierska geodézia“,
2)
na predmety „Geodézia, Geodézia v stavebníctve a Fotogrametria“.

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor geodézia a kartografia,
- prednosť majú uchádzači s odovzdanou dizertačnou prácou vo vednom odbore geodézia a kartografia,
- požadované ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov (Microsoft Office, KOKEŠ, Atlas) pre oblasť inžinierskej geodézie – Cyclone, Cloudworks, pre oblasť fotogrametrie – PhotoModeler Scanner, Agisoft PhotoScan, Photomod, Visual SFM, Geomagic Studio,
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka ( rusky, nemecky, anglicky – prednosť majú uchádzači so znalosťou anglického jazyka ),
- pedagogická prax vo výučbe na technickej univerzite v odbore geodézia a kartografia.

Termín nástupu: 1.9.2013.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
dekan