Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor pozemné stavby

na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent stavebnej fakulty študijný odbor pozemné stavby,
- akademická hodnosť PhD. v odbore teória a konštrukcie pozemných stavieb alebo v príbuznom študijnom odbore,
- prax v odbore minimálne 10 rokov v odbore,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na fyzikálne vlastnosti budov a konštrukcií a obnovu budov.

Termín nástupu: 1.9.2013.

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta pre študijný odbor pozemné stavby

na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent stavebnej fakulty študijný odbor  pozemné stavby,
- akademická hodnosť PhD. v odbore teória a konštrukcie pozemných stavieb alebo v príbuznom študijnom odbore,
- prax v odbore minimálne 10 rokov,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na fyzikálne vlastnosti budov a konštrukcií a počítačovú grafiku.

Termín nástupu: 1.9.2013.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
dekan