Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v súlade s § 77 ods. 1)  a  4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 

 

2 funkčných miest docentov pre študijný odbor: „Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby"
1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor: „Aplikovaná matematika"

Kvalifikačné predpoklady:

  • docent v príslušnom odbore
  • vedecko-pedagogická charakteristika
  • prax v príslušnom odbore
  • aktívna znalosť svetového jazyka

Termín nástupu : 1.4.2009 

Prihlášky do výberového konania spolu osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou dokladu o udelení akademického titulu PhD. a potvrdením o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.