Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

3 funkčných miest profesor pre študijný odbor 5.1.3 „Geodézia a kartografia" :

Kvalifikačné predpoklady :

 • profesor v odbore „Geodézia a kartografia,"
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • prax v príslušnom odbore minimálne 10 rokov,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.1.5 „Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby" :

Kvalifikačné predpoklady :

 • docent v odbore „Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,"
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • tvorivé využitie výpočtových programov pre navrhovanie, stavby a exploatáciu dopravných stavieb,
 • publikačná činnosť -predloženie súpisu prác,
 • práca v domácich a medzinárodných a výskumných projektoch,
 • aktívna činnosť v domácich a zahraničných odborných komisiách, resp. výboroch,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • komunikatívnosť a spoľahlivosť..

 

1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.1.6 „Vodné stavby" :

 • docent v príslušnom odbore,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • vedecko-pedagogická charakteristika,
 • prax v príslušnom odbore minimálne 10 rokov.

Termín nástupu : 1.4.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora, docenta,  kópiou dokladu o udelení akademického titulu PhD. a potvrdením o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.