Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

 

 

3 miesta  vysokoškolský učiteľ, odborný asistent pre študijný odbor
Pozemné stavby a architektúra“

 

Katedra konštrukcií pozemných stavieb :

  • 3 miesta vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Pozemné stavby a architektúra
  • vo vednom odbore Pozemné stavby a  architektúra, alebo odovzdaná doktorandská dizertačná práca po katedrovej obhajobe

 

Ďalšie požiadavky:

  • prehĺbenie znalostí v oblasti konštrukcií pozemných stavieb a stavebnej fyziky,
  • ovládanie softwarových aplikácií v uvedených oblastiach,
  • dokladovať plnenie kritérií na docenta,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

 

 

Platové podmienky:

V zmysle Zákona č.318/2018 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa ustanovujú stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 833,50,- Eur.

 

Termín nástupu:  01.09.2019

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.