Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 

2 miest vysokoškolských učiteľov -  odborných asistentov pre študijný odbor pozemné stavby

na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady :

-          absolvent stavebnej fakulty študijný odbor pozemné stavby,

-          akademická hodnosť PhD. ,

-          prax v odbore minimálne 10 rokov,

-          aktívna znalosť anglického jazyka.

Ďalšie požiadavky :

-          k jednému miestu dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na fyzikálnu analýzu strešných konštrukcií,

-          k druhému miestu dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na fyzikálne vlastnosti  budov a konštrukcií.

Termín nástupu : 01.02.2014.

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor pozemné stavby

na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady :

-          absolvent stavebnej fakulty študijný odbor pozemné stavby,

-          akademická hodnosť PhD. ,

-          prax v odbore minimálne 10 rokov,

-          aktívna znalosť anglického jazyka.

Ďalšie požiadavky :

-          dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na fyzikálnu analýzu budov a konštrukcií.

Termín nástupu : 15.02.2014.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti  zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.