Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky Architektúra a urbanizmus. Kvalifikačným predpokladom je splnenie kritérií na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Architektúra a urbanizmus. 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko – pedagogický titul docent v odbore Architektúra a urbanizmus,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD. v odbore.

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:

  • pedagogická prax v trvaní 10 rokov,
  • splnenie habilitačných kritérií v ŠO 5.1.1. Architektúra a urbanizmus schválené vedeckou radou STU,
  • dokladovať umeleckú, vedecko – výskumnú a pedagogickú činnosť v danom odbore,
  • zabezpečiť výučbu Dejín a teórie architektúry a Obnovy pamiatok,
  • aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.9.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1261,00 euro.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, tabuľkou plnenia kritérií na docenta, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan