Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky Pozemné stavby. Kvalifikačným predpokladom je splnenie kritérií na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Pozemné stavby.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko – pedagogický titul docent v odbore Pozemné stavby,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD. v odbore Pozemné stavby .

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:

  • pedagogická prax v trvaní 10 rokov,
  • vedecko – výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
  • prehĺbenie znalosti v oblasti zameranej na stavebnú tepelnú techniku a obnovu budov,
  • dokladovať plnenie kritérií na profesora,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu:  1.5.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, tabuľkou plnenia kritérií na docenta, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan