Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky pozemné stavby.

Kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kritérií na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pozemné stavby.

Ďalšie kvalifikačné požiadavky:

  • absolvent SvF odbor Pozemné stavby,
  • habilitácia v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pozemné stavby,
  • prax v príslušnom odbore min. 10 rokov,
  • prehĺbenie znalosti v oblasti zameranej na stavebnú tepelnú techniku a patológiu budov,
  • dokladovať publikačnú a vedecko – výskumnú činnosť v odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.2.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, tabuľkou plnenia kritérií na docenta, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan