Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky geodézia a kartografia.

Kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kritérií na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania geodézia a kartografia. 

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor Geodézia a kartografia,
  • habilitácia v odbore habilitačného konania a inauguračného konania geodézia a kartografia,
  • pedagogická prax vo výučbe na technickej univerzite v študijnom odbore Geodézia a kartografia v trvaní 9 rokov,
  • prednosť majú uchádzači s publikáciami evidovanými v databázach WOS, SCOPUS,
  • ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov Microsoft Office, MicroStation, Auto CAD, Photo Scan prípadne ďalších,
  • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (anglický, nemecký – prednosť majú uchádzači so znalosťou anglického jazyka),
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu:  1.2.2020 

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, tabuľkou plnenia kritérií na docenta, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan