Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

funkcie docent, v oblasti vzdelávania, vedy a techniky Stavebníctvo

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kritérií na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania stavebníctvo,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

 • vedenie cvičení a seminárov, vedenie bakalárskych prác,
 • prax v experimentálnom výskume termodynamických a optických javov v stavebníctve,
 • skúsenosti zo zahraničných výskumných pracovísk,
 • publikačná činnosť v časopisoch indexovaných vo WOS/Scopus,
 • vedenie výskumného projektu,
 • znalosť anglického jazyka,
 • minimálna celková prax v akademickej oblasti 8 rokov,
 • splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na habilitačné konanie, zverejnené
  na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
  Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14.5.2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.

Termín nástupu: 1.9.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1 234,50 Eur.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti a vedecko-pedagogickou charakteristikou zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan