Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 32 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

funkcie vedúceho Centra informačných technológií Stavebnej fakulty STU

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v technickom odbore, so zameraním na IT výhodou.

Ďalšie požiadavky:

  • skúsenosti s vedením IT oddelenia aspoň 5 rokov,
  • mierne pokročilá znalosť anglického jazyka,
  • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
  • správa OS a serverov,
  • znalosť celofakultných aplikácií Magion, eRegistratúra, AIS, Salto systém, Vmware,
  • schopnosť riadiť, viesť a motivovať tím,
  • dobrá orientácia v problematike ochrany osobných údajov a verejného obstarávania,
  • aspoň 8-ročné skúsenosti v oblasti IT.

Platové podmienky:

podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K základnej zložke mzdy (tarifný plat) bude prirátaná ešte ďalšia zložka mzdy podľa skúseností, schopnosti, spokojnosti s vykonanou prácou
.

Termín nástupu:  1.1.2020

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, koncepciou rozvoja Centra informačných technológií, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia poštou na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan