Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho katedry na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

Katedra betónových konštrukcií a mostov:

  • 1 miesto na funkciu vedúci katedry

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie príslušného zamerania,
  • vedecká hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • 10 rokov praxe v odbore, z toho 3 roky pedagogická prax
  • aktívna znalosť svetového jazyka,
  • zoznam vedeckých a odborných prác,
  • morálna a občianska bezúhonnosť,
  • schopnosť plniť pedagogické a vedecko-výskumné úlohy a odborné činnosti katedry,
  • schopnosť vytvárať nevyhnutné podmienky pre vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť členov katedry,
  • uchádzač si na výberové konanie pripraví spracovanú koncepciu rozvoja katedry,

Platové podmienky: od 950 euro.

Termín nástupu: 1.9.2018.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.