Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry dopravných stavieb: 

Kvalifikačné predpoklady:

  • príslušné VŠ vzdelanie,
  • vedecká hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • vedecko – výskumná činnosť v danom odbore,
  • pedagogická prax – minimálne 3 roky,
  • aktívna znalosť svetového jazyka,
  • schopnosť riadiť, viesť a motivovať tím.

Termín nástupu: 1.3.2020

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, koncepciou rozvoja katedry dopravných stavieb, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan