Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúceho Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie:

Kvalifikačné predpoklady:

- VŠ vzdelanie 3. stupňa alebo vedecko-pedagogický titul profesor, docent v odbore Aplikovaná matematika alebo v príbuznom odbore,
- vedecká hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

- 10 rokov praxe v odbore, z toho 5 rokov čiastočná pedagogická prax,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- zoznam vedeckých a odborných prác,
- uchádzač odovzdá spracovanú koncepciu rozvoja katedry. 

Termín nástupu: 1.2.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.