Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry telesnej výchovy

Kvalifikačné predpoklady:

  • príslušné VŠ vzdelanie,
  • vedecká hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • Vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
  • pedagogická prax – minimálne 3 roky,
  • schopnosť riadiť, viesť a motivovať tím,
  • znalosť cudzieho jazyka (anglický jazyk).

Platové podmienky:

podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu:  1.2.2020 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, koncepciou rozvoja katedry telesnej výchovy, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia poštou na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan