Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier a ústavu: 

 • geodetických základov
 • geodézie
 • geotechniky
 • vodného hospodárstva krajiny
 • hydrotechniky
 • konštrukcií pozemných stavieb
 • stavebnej mechaniky
 • materiálového inžinierstva
 • technológie stavieb
 • zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 • technických zariadení budov
 • architektúry
 • jazykov /+
 • humanitných vied
 • ústavu súdneho znalectva

 +/ nevyžaduje sa vedecká hodnosť

 Kvalifikačné predpoklady:

 • príslušné VŠ vzdelanie,
 • vedecká hodnosť PhD. /+

 Ďalšie požiadavky:

 • 10 rokov praxe v odbore, z toho 3 roky pedagogická prax,
 • aktívna znalosť svetového jazyka,
 • zoznam vedeckých a odborných prác,
 • uchádzač odovzdá spracovanú koncepciu rozvoja katedry.

 Termín nástupu: 1.8.2019  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, koncepciou rozvoja katedry, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.