Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier a ústavu:

 • betónových konštrukcií a mostov / A*
 • dopravných stavieb / A*
 • kovových a drevených konštrukcií / A*
 • stavebnej mechaniky / A*
  A* inžinierske konštrukcie a dopravné stavby alebo aplikovaná mechanika  a iné príbuzné odbory,
 • geodézie / B*
 • mapovania a pozemkových úprav / B*
  B* geodézia a kartografia, astronómia, geofyzika, geografia,

 • geotechniky / C*
  C* inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, inžinierska geológia, geológia, inžinierska geológia, hydrogeológia  a úžitková geofyzika,
 • vodného hospodárstva krajiny / D*
 • hydrotechniky / D*
 • zdravotného a environmentálneho inžinierstva / D*
  D* vodné stavby, vodné hospodárstvo,
 • konštrukcií pozemných stavieb / E*
 • architektúry / E*
 • technológie stavieb / E*
 • technických zariadení budov / E*
  E* pozemné stavby, architektúra a urbanizmus,
 • jazykov /+ / F*
  F* neslovanské jazyky a literatúra, prekladateľstvo a tlmočníctvo, slovanské jazyky a literatúra,
 • humanitných vied /+ / G*
  G* politológia, právo, filozofia a iné príbuzné odbory,
 • ústavu súdneho znalectva /+ / H*
  H* súdne inžinierstvo, právo, architektúra a staviteľstvo,
 • fyziky / I*
  I* fyzika a iné príbuzné odbory,
 • telesnej výchovy /+ / J*
  J* učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, pedagogika a iné príbuzné odbory.

Podmienky :

 • VŠ vzdelanie 2. stupňa v príslušnom odbore /A*, B*, C*, D*, E*, F*, G*, H*, I*, J*
 • vedecká hodnosť PhD. alebo Dr./+,
 • 10 rokov praxe v odbore, z toho 5 rokov čiastočná pedagogická prax,
 • aktívna znalosť svetového jazyka,
 • zoznam vedeckých a odborných prác,
 • uchádzač odovzdá spracovanú koncepciu rozvoja katedry. +/ nevyžaduje sa vedecká hodnosť  

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, kópiou dokladu o udelení akademického titulu PhD. alebo Dr. a potvrdení o odbornej praxi sa prijímajú do 3 týždňov od uverejnenia na Oddelení ľudských zdrojov Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.