Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent pre študijný odbor „Vodné hospodárstvo".

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vedecko-pedagogický titul docent v odbore Vodné hospodárstvo,
  • pedagogická prax - min. 15 rokov.

Ďalšie požiadavky:

  • prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd, inžinierskych sietí, projektovej tvorby, zdravotno-technických stavieb,
  • prednášková činnosť a praktické skúsenosti vo výuke v anglickom jazyku z oblasti Environmental Engineering, Sewage and Waste Water Treatment,
  • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
  • preukázateľná úspešnosť pri získavaní významných medzinárodných alebo domácich vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
  • ovládanie svetového jazyka.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.