Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor 5.1.4 „Pozemné stavby".

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť docent pre študijný odbor Pozemné stavby,
  • prax v odbore minimálne 8 rokov,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • dokladovať publikačná činnosť v odbore zameranú na požiarnu ochranu budov.

Termín nástupu : dohodou

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.