Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta docenta pre študijný odbor 5.1.6 „Vodné stavby".

Kvalifikačné predpoklady:

  • docent v odbore Vodné stavby,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Inžinierska geológia,
  • pedagogická prax min. 15 rokov,
  • znalosť 2 svetových jazykov,
  • primeraná publikačná činnosť.

Termín nástupu: dohodou

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.