Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docent pre študijný odbor „Aplikovaná mechanika"

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore - Aplikovaná mechanika,
  • pedagogická prax v príslušnom odbore.

Ďalšie požiadavky:

  • publikačná činnosť v odbore,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.