Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest docenta pre študijný odbor 5.2.8 „Stavebníctvo"

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Stavebníctvo
  • pedagogická prax - min. 10 rokov.

Požiadavky:

  • prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti technológií a manažérstva stavieb,
  • aktívna publikačná činnosť,
  • ovládanie min. 1 svetového jazyka,
  • skúsenosti s riešením grantových úloh.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.