Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesor pre študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť profesor v odbore - Aplikovaná mechanika,
  • pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore
  • minimálne v rozsahu vyžadovanom v kritériách VR SvF STU pre začatie inauguračných konaní.

Ďalšie požiadavky:

  • publikačná činnosť v odbore,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora, docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.