Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v súlade s § 77 ods. 1)  a  4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na funkčné miesta profesorov a docentov pre študijné odbory :

Profesor pre študijný odbor:

 Pozemné stavby 5
 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 4
 Aplikovaná mechanika 2
 Stavebníctvo 2
 Vodné hospodárstvo 2
 Aplikovaná matematika 4
 Krajinárstvo 1

Docent pre študijný odbor:

 Geodézia a kartografia 3
 Pozemné stavby 13
 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 10
 Vodné stavby 1
 Aplikovaná mechanika 8
 Stavebníctvo 3
 Vodné hospodárstvo 6
 Aplikovaná matematika 4

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • profesor / docent v príslušnom odbore
  • pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore minimálne v rozsahu vyžadovanom v kritériách VR SvF STU pre začatie habilitačných a inauguračných konaní
  • aktívna znalosť svetového jazyka

Termín nástupu : 1.9.2008

Uchádzač o funkciu profesor, resp. docent bez požadovaného titulu profesor, resp. docent musí predložiť zoznam dokladov dokumentujúcich splnenie kritérií pre obsadzovanie miest profesora, resp. docenta v príslušnom odbore.

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora resp. docenta, kópiou dokladu o udelení akademického titulu DrSc., PhD., Dr. alebo CSc. a potvrdením o odbornej praxi doručte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.