Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 funkčného miesta profesora pre študijný odbor 5.1.7  „Aplikovaná mechanika".

Požiadavky:

  • profesor v príslušnom odbore,
  • pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore minimálne v rozsahu vyžadovanom v kritériách VR SvF STU pre začatie inauguračných konaní,
  • vedecko-pedagogická charakteristika,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor 5.1.3 „Geodézia a kartografia".

Požiadavky :

  • docent v príslušnom odbore,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • pedagogická a vedecká prax min. 10 rokov,
  • vedecko-pedagogická charakteristika,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : dohodou.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora, docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.