Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie: 1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre geodézie SVF STU pre študijný odbor geodézia a kartografia na predmet „Geodézia" a „Geodézia v stavebníctve".

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie 3. stupňa vodbore geodézia a kartografia,
  • vedecko - pedagogický titul PhD. vodbore geodézia ageodetická kartografia,
  • ovládanie bežných ašpecializovaných softvérových produktov (Microsoft Office, KOKEŠ, Atlas),
  • znalosť minimálne jedného svetového jazyka ( prednosť majú uchádzači so znalosťou anglického jazyka),
  • pedagogická prax vo výučbe na technickej univerzite vodbore geodézia akartografia.

Termín nástupu: 1.8.2012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.