Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.8 Stavebníctvo na Katedre technológie stavieb SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore stavebníctvo alebo technológia stavieb,
  • aktívna znalosť svetového jazyka (angličtina alebo nemčina),
  • minimálne 10 ročná pedagogická prax v problematike technológie stavieb,
  • aktívna práca s PC (Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer).

Termín nástupu: 1.6.2012

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.