Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre geotechniky SVF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie v odbore Pozemné stavby - Geotechnika,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb,
  • splnenie kritérií habilitačného konania a podania habilitačnej práce v roku 2012,
  • skúsenosti s experimentálnymi meraniami v laboratóriu mechaniky zemín,
  • pedagogická prax min. 10 rokov,
  • znalosť svetového jazyka,
  • publikačná činnosť.

Termín nástupu : 1.5.2012

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.