Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre dopravných stavieb SVF STU  na predmety :  Mestské komunikácie, Prognózy a scenáre rozvoja dopravy, Dopravné plánovanie, Doprava a inžinierke siete, Dopravné prognózovanie, Urbanizmus a územné plánovanie, Dopravný manažment.

 

Kvalifikačné predpoklady :

  • absolvent Stavebnej fakulty,
  • ovládanie výpočtovej techniky a využitie programov pre projektovanie a navrhovanie dopravných stavieb,
  • vedecko-akademická hodnosť PhD.,
  • publikačná činnosť,
  • aktívna účasť v domácich a medzinárodných výskumných projektoch,
  • znalosť anglického jazyka,
  • komunikatívnosť a spoľahlivosť.

Termín nástupu : 1.1.2012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.