Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre geodetických základov SVF STU pre predmety Geoinformatika, Priestorové modelovanie v GIS, Projektovanie a realizácia GIS - na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Geodézia a kartografia,
  • vedecko-výskumná činnosť v oblasti geodézie a GIS,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • vedecký titul PhD.

Termín nástupu: dohodou.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava