Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta

na Katedre betónových konštrukcií a mostov  Stavebnej fakulty STU v  Bratislave.

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby alebo nosné konštrukcie pozemných stavieb,
- vedecko – pedagogická hodnosť PhD.,
- znalosť dvoch svetových jazykov,
- publikačná činnosť v odbore.

Termín nástupu : 01.09.2013.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.