Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky matematika.

Kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kritérií na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Aplikovaná matematika.

Ďalšie požiadavky:  

  • habilitácia v odbore habilitačného a inauguračného konania Aplikovaná matematika,
  • prednosť majú uchádzači s publikáciami evidovanými v databázach WOS, SCOPUS,
  • prax v oblasti spracovania obrazu, znalosť parciálnych diferenciálnych rovníc v oblasti, špecializovaných grafických a vizualizačných softvérových produktov, matematických softvérov (napr. Mathematica, Matlab), programovanie v jazyku C,  
  • znalosť anglického jazyka,
  • pedagogická prax vo výučbe na technickej univerzite v študijnom odbore Matematicko-počítačové modelovanie v trvaní min. 9 rokov.

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1 261,00 Eur.

Termín nástupu: 1.11.2020

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, tabuľkou plnenia kritérií na docenta, potvrdení o odbornej praxi, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia poštou na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan