Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky geodézia a kartografia. 

Kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kritérií na získanie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania geodézia a kartografia,
  • habilitácia v odbore habilitačného konania a inauguračného konania geodézia a kartografia.

Ďalšie požiadavky:  

  • prednosť majú uchádzači s publikáciami evidovanými v databázach WOS, SCOPUS,
  • odbornosť v oblasti deskriptívnej geometrie a matematickej kartografie,
  • ovládanie špecializovaných grafických a výpočtových softvérových produktov,
  • znalosť anglického jazyka,
  • pedagogická prax vo výučbe na technickej univerzite v študijnom odbore Geodézia a kartografia v trvaní min. 9 rokov.

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu:  1.2.2020

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, tabuľkou plnenia kritérií na docenta, potvrdení o odbornej praxi, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia poštou na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, resp. poštou alebo osobne do Podateľne Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava. 

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan