Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre geodézie SVF STU pre študijný odbor Geodézia a kartografia na predmet „Fotogrametria".

Kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie 3. stupňa v odbore geodézia a kartografia,
  • vedecko - akademická hodnosť PhD. v odbore Geodézia a geodetická kartografia,
  • ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov (Microsoft Office, Photomodeler Scanner, Photoscan, Photomod),
  • znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Termín nástupu: 1.3.2012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.