Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru architektúry SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent/ka SvF STU Pozemné stavby a architektúra alebo absolvent/ka FA STU,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD. alebo ArtD. ku dňu nástupu 1.9.2020

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:

  • pedagogická prax v trvaní 3 roky v odbore Stavebníctvo,
  • dokladovať umeleckú, vedeckú, publikačnú a pedagogickú činnosť a odbore,
  • zabezpečiť výučbu predmetov: Typológie, Ateliérové tvorby, vedenie záverečných a diplomových prác, Urbanizmus a obnova pamiatok,
  • zabezpečiť koordináciu a vykazovanie publikačnej a umeleckej činnosti,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • znalosť práce s výpočtovou technikou,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.9.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z. zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1102,50 euro.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan