Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru geodetických základov SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore geodézia a kartografia,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:

  • pedagogická prax v trvaní 10 rokov v odbore Geodézia a kartografia,
  • vedecko – výskumná a publikačná činnosť v oblasti geodézie a GIS,
  • ovládanie softvéru ArcGIS, QGIS, MicroStation, iNGs_geo, OpenRoads Designer, yEd, DEV C++,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.10.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z. zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1176,00 euro.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan