Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru konštrukcií pozemných stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent SvF odbor Pozemné stavby a architektúra,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:

  • prax v trvaní 5 rokov v odbore Stavebníctvo,
  • dokladovať publikačnú a vedecko – výskumnú činnosť v danom odbore,
  • prehĺbenie znalosti v oblasti teórie prirodzeného a umelého osvetlenia a v oblasti tvorby zdravého vnútorného prostredia,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • dokladovať plnenie kritérií na docenta,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.11.2020

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 338/2019 Z. zNariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 1127,00 euro.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan