Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docenta na Katedru technológie stavieb SvF:

Požiadavky:

 • docent v odbore Stavebníctvo,
 • prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti manažérstva údržby budov,
 • ovládanie min. jedného svetového jazyka,
 • pedagogická prax - min. 5 rokov.

Termín nástupu: 1.9.2008

Požadované doklady:

 • kópia dokladu o menovaní za docenta, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.

2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF:

I.- Termín nástupu: 1.9.2008

Požiadavky:

 • vedecká hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky alebo deskriptívnej geometrie,
 • aktívna publikačná činnosť,
 • aktívne ovládanie práce s databázami,
 • aktívne ovládanie angličtiny.

 

II.- Termín nástupu: 1.10.2008

Požiadavky:

 • vedecká hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky, resp. príbuzných oblastí, alebo po absolvovaní všetkých predpísaných skúšok v danom programe 3.stupňa,
 • ovládanie základov AutoCadu a deskriptívnej geometrie,
 • aktívna publikačná činnosť,
 • aktívne ovládanie angličtiny.

2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SvF STU:

Požiadavky :

 • absolvent SvF, odbor Pozemné stavby,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • prax minimálne 5 rokov v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na architektonické a fyzikálne riešenie prvkov a konštrukcií (1),
 • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na architektonické a fyzikálne riešenie prvkov a konštrukcií a počítačovú grafiku (1)
Termín nástupu: 1.9.2008


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.