Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre architektúry SvF STU pre predmet Dejiny architektúry.

Požiadavky :

 • absolvent FA ( titul Ing. arch.),
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. vo vednom odbore Architektúra,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • pedagogická prax.

Termín nástupu : 1.10.2009

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre geodetických základov SvF STU pre predmety v oblasti geodézie a spracovanie meraní v študijných programoch Geodézia a kartografia v 1. a 2. stupni.

Požiadavky :

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore Geodézia a kartografia,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.10.2009

1 miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre geotechniky SvF STU.

Požiadavky :

 • absolvent VŠ,  odbor geológia,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • základná znalosť výpočtových programov týkajúcich sa odboru,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v budúcnosti žiaduca.

1 miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre geotechniky SvF STU.

Požiadavky :

 • absolvent SvF, odbor inžinierke konštrukcie a dopravné stavby,
 • odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác žiaduca,
 • pedagogická prax minimálne 3 roky ( aj externá),
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť.

1 miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre hydrotechniky SvF STU pre oblasť Hydraulika.

Požiadavky :

 • absolvent SvF, odbor vodné hospodárstvo a vodné stavby,
 • prax v danej oblasti minimálne 10 rokov,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

Termín nástupu : 1.10.2009.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava