Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru geodetických základov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore geodézia a kartografia
  • vedecko – pedagogická hodnosť PHD. v odbore geodézia a kartografia..

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax min. 3 roky,
  • vedecko – výskumná činnosť v oblasti modelovania neurčitosti priestorových dát,
  • praktické ovládanie softvéru ArcGis a práce s databázovými systémami,
  • publikačná a vedecká činnosť v odbore  geodézia a kartografia.

 

Platové podmienky: Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 613 euro

Termín nástupu:  1.8.2018

 Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.