Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru konštrukcií pozemných stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent SvF odbor Pozemné stavby a architektúra,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PHD.

Ďalšie požiadavky:

  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • prax v odbore min. 5 rokov,
  • prehĺbenie znalosti v oblasti stavebnej tepelnej techniky a stavebnej a priestorovej akustiky,
  • dokladovať publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť v odbore,
  • dokladovať plne nie kritérií na docenta.

 

Termín nástupu:  01.07.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.