Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva– ABF Slovakia  vyhlasuje

1. ročník celoslovenskej verejnej neanonymnej súťaže

o Cenu prezidenta združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva lABF Slovakia  (v texte ďalej „Cena prezidenta ABF Slovakia“)

pre študentov III. a IV. ročníka  príslušných vysokých škôl  na Slovensku  za najlepšiu prácu za rok 2006 v predmete Ateliérová tvorba – záverečná práca bakalárskeho štúdia -, v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus,  Pozemné stavby vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov pri skvalitňovaní  komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Zriaďovatelia Ceny prezidenta ABF Slovakia:

·         Spolok architektov Slovenska (SAS),

·         Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI),

·         Slovenský zväz stavebných inžinierov (SZSI),

·         Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS),

·         Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (PSS, a. s.),

·         Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.,

·         Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia.

 

Súťaž sa organizuje vo dvoch sekciách:

I.     sekcia –  architektúra a urbanizmus,

II.   sekcia – pozemné stavby.

 
Rámcové kritériá hodnotenia prác

·         tvorivý prístup k riešeniu problému,

·         náročnosť a odborná hodnota riešeného problému,

·         komplexnosť spracovania riešenej úlohy.

 

Organizátor 1. ročníka súťaže  je STU v Bratislave, Stavebná fakulta. 

 

Prihlásené fakulty do súťaže:

  1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
  2. Fakulta architektúry STU Bratislave,
  3. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
  4. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,
  5. Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave – katedra architektúry.

Každá z týchto fakúlt (vysokých škôl) vyberie vo fakultnom kole do súťaže  štyri najlepšie práce v každej sekcii.

Vybrané súťažné práce odovzdajú vyhlasovateľovi súťaže – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia - poverení zástupcovia súťažiacich fakúlt  do 30. septembra 2006.

Súťažné  práce vyhodnotí súťažná porota do 30. novembra 2006.

Odmeny za ocenené práce

I. cena             pre  I. a II. sekciu                    á 15 000 Sk

II. cena            pre  I. a II. sekciu                    á   7 000 Sk

III. cena           pre  I. a II. sekciu                    á   3 000 Sk

Udelené ceny študentom a diplomy  svojou pečiatkou a podpisom potvrdzujú Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Združenie ABF Slovakia.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční do 31. decembra 2006.

Štatút a súťažné podmienky  si možno vyžiadať na adrese vyhlasovateľa súťaže:

ABF-Slovakia,  821 02 Bratislava, Drieňová 34, e-mail: abf@rainside.sk, Tel./Fax: 02/4329 5525.